Phòng đảm bảo chất lượng

1. Chức năng
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác Khảo thí, công tác Kiểm định chất lượng dạy nghề, công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và HSSV trong nhà trường.
2. Nhiệm vụ
a.Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng dạy nghề
– Phổ biến các văn bản liên quan đến công tác khảo thí, kiểm định chất lượng dạy nghề, kiểm định chương trình đào tạo đã ban hành cho các đơn vị, cá nhân trong Trường;
– Xây dựng văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của Trường trình Hiệu trưởng ký;
– Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường;
– Chủ trì việc tổ chức và triển khai công tác tự kiểm định trong Trường theo quy định và công tác đánh giá ngoài;
– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình liên quan đến công tác giám thị và tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, thi tốt nghiệp;
– Triển khai xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kiểm tra kết thúc môn học cho tất cả các nghề đào tạo của Trường;
– Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên;
b.Công tác thanh, kiểm tra
– Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh kiểm tra từng học kỳ, năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
– Giám sát, theo dõi tình hình giảng dạy của giảng viên; việc thực hiện các qui định về chế độ làm việc của giảng viên.
– Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các nội qui, qui định của giảng viên, nhân viên trong Trường.
– Tổ chức thanh kiểm tra việc thực hiện nội qui, qui định về học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên theo các qui định hiện hành.
– Thực hiện các công việc phục vụ công tác thi đua khen thưởng theo sự phân công của Hiệu trưởng.
– Phối hợp với các đơn vị khác để tiến hành thanh kiểm tra khi có yêu cầu của đơn vị đó.
– Phối hợp phòng Đào tạo giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial