Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Phòng Đảm bảo Chất lượng

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Phòng Đảm bảo Chất lượng

24/02/2021
[Bấm để nghe giọng đọc]

1. Chức năng
Phòng Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành đúng pháp luật quy định, quy chế đào tạo việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác khảo thí, công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác thanh tra:
- Xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về đào tạo;
- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo của Trường;
- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đào tạo và kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo;
- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

2.2. Công tác khảo thí:
- Chủ trì việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Trường.
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, thi tốt nghiệp và kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.
- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giảng viên Nhà trường về công tác khảo thí.

2.3. Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng:
- Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về tự đánh giá chất lượng đào tạo trong bộ tiêu chí tự đánh giá chất lượng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường theo lộ trình.
- Chủ trì và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình tự đánh giá chất lượng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng. Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng định kỳ 01 lần/năm
- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Hiệu trưởng giao.

Nhân sự Phòng Đảm bảo Chất lượng

Trưởng phòng

Doãn Văn Tân
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kinh tế - Nông lâm
Email: vantan@dncc.edu.vn
SĐT: 0982 234 558

Giảng viên

Điểu Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Luật học
Email: dieubinh@dncc.edu.vn
SĐT: 0833 177 798

Giảng viên

Vũ Hồng Minh
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử
Email: hongminh@dncc.edu.vn
SĐT: 0946 831 718

Giảng viên

Trần Văn Quân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Đại học Huấn luyện thể thao
Email: vanquan@dncc.edu.vn
SĐT: 0818 484 567

Giảng viên

Trần Thị Hồng Vân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm hóa học
Email: hongvan@dncc.edu.vn
SĐT: 0848 627 111
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.