Ban giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Lành
ThS. Quản lý Giáo dục
Điện thoại: 0943.012.446
Email: huulanh.dncc@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Hà
ThS. Điện công nghiệp
Điện thoại: 0943.174848 - 02613.500399
Email: quocha.dncc@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial